Welcome to myszkow.pl!
     Reklama
drzwi Cz?stochowa Drzwi Cz?stochowa

Czas na SI
czyli spo?ecze?stwo informacyjne... w którym dynamiczny rozwój nap?dzanych  wiedz? technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT) – sprz??onych zwrotnie z zasobem wiedzy – oraz ich dyfuzja do wszystkich sektorów, implikuj? ekonomiczno-spo?eczne przemiany strukturalne i tworz? nowe mo?liwo?ci w zakresie akceleracji rozwoju spo?eczno-gospodarczegoZarz?d Województwa ?l?skiego w grudniu 2008 roku podj?? decyzj? o rozpocz?ciu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego do roku 2015 "?l?skie mocne informacj?". Do dnia 31 stycznia 2009 roku Urz?d Marsza?kowski zbiera? uwagi oraz opinie dotycz?cych przedstawionego dokumentu a tak?e sugestie i wnioski do przygotowywanej Prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko Projektu Strategii. Powsta?y projekt jest wynikiem prowadzonych dotychczas prac warsztatowych i konsultacji.


Strategia Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego Województwa ?l?skiegoNa pierwszy rzut oka dumnie i fachowo opisane poj?cie spo?ecze?stwa informacyjnego mo?e przeci?tnego Kowalskiego zniech?ci? nie mówi?c ju? o tym, ?e babci? Heni? niew?tpliwie odstraszy. Jak wi?c w przyjazny sposób okre?li? problem przekonania spo?eczno?ci do niew?tpliwych plusów przyst?pienia i czynnego uczestnictwa w takiej spo?eczno?ci ?? Sk?adaj? si? na to dwa czynniki, czas i informacja. Od czego wi?c zaczniemy ?? - od pozostawienia Pa?stwu czasu na samodzieln? prób? przeanalizowania tematu, wnioski oraz wymian? zda? z nami, celem ukszta?towania Pa?stwa oczekiwa? niezb?dnych do  dalszego rozwoju projektu. Na pocz?tku, nasz system b?dzie zawiera? wiele niedoci?gni?? i braków w tym tak?e pozostawionych umy?lnie przez naszych administratorów. Jaki w tym cel ??. Bardzo prosty - budowa intuicyjnego systemu zarz?dzania informacj?, a tego nie stworzymy kilku osobowym gronem osób. Nie jest za?o?eniem oddanie do Pa?stwa wgl?du kolejnego portalu który pozwoli tylko czyta? .... "czyta? co? czym Kto? nas uraczy?". Tak wi?c, pozostaje ju? tylko doda?, i? czas rozpocz?? nasz mini koncert twórczych ?ycze?. Uwag, opinii i sugestii które przesy?ane do nas znajd? realizacj?, rozg?os i zastosowanie w Pa?stwa codziennym ?yciu.


Prawa autorskie © myszkow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-02-07 (4025 odsłon)

[ Wróć ]


Powered by dsi.pl

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.05 sekund