Welcome to myszkow.pl!
     Reklama
drzwi Cz?stochowa Drzwi Cz?stochowa

Rejestracja subdomen
jak juz dzi? mie? swoj? w?asn? subdomene myszkow.pl ? ? ?Chcesz  posiada?  w?asn?  stron?  internetow?,   prowadzisz     dzia?alno??  i  adres twojej strony Ci? nie satysfakcjonuje bo     akurat ten w?a?ciwy by? ju? zaj?ty. Chcesz uto?samia? siebie,     b?d?  swoj?  dzia?alno??  z  regionem  i  miastem  Myszków. Ju?  od  dzi?   mo?esz  bezp?atnie   rejestrowa?   subdomeny w  domenie  myszkow.pl. 

  Dzi?ki takiej rejestracji mo?ecie Pa?stwo uatrakcyjni? swój adres internetowy, poprawi? jego pozycj?  w wyszukiwarkach, skojarzy? swoj? dzia?alno?? z regionem. Mo?na oczywi?cie oprze? swoj? stron? internetow? wy??cznie o subdomen? myszkow.pl. Rejestruj?c j? macie Pa?stwo 100% pewno??, i? pozostanie ona Pa?stwa w?asno?ci? a i konkurencyjno?? ceny w stosunku do domen funkcjonalnych i regionalnych jest dodatkowym atutem. Cena rejestracji i utrzymania subdomeny w ramach projektu do roku 2013 wynosi 0 z?.
Zach?camy wszystkich Pa?stwa do skorzystania z tego rozwi?zania. Jest to jeden z pierwszych kroków jakie mo?na zainicjowa? w drodze do rozpowszechnia Pa?stwa dzia?alno?ci i us?ug, u?atwienia kontaktu i umo?liwienia dotarcia do Pa?stwa zainteresowanym osob?. Wraz z rejestracj? subdomen rozpocz?to tak?e rejestracj? przekierowa? z subdomen na Pa?stwa witryny internetowe. Wszystkie niezb?dne odpowiedzi mog? Pa?stwo uzyska? kieruj?c zapytania do nas korzystaj?c z formularza w module Napisz do nas.
Przed rejestracj? prosimy zapozna? sie z Regulaminem
Regulamin
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Administrator, przeprowadza w imieniu Abonenta proces rejestracji nazwy subdomeny lub zmiany danych Abonenta oraz zmiany delegacji subdomeny. Administrator utrzymuje zarejestrowan? nazw? subdomeny internetowej.
2. Abonent, w rozumieniu Regulaminu rejestracji i utrzymywania nazw subdomen internetowych (dalej „regulamin”) oznacza podmiot(wnioskodawc?), na rzecz którego ma by? przeprowadzona procedura rejestracji subdomeny. Abonentem mo?e zosta? jedynie podmiot dzia?aj?cy na terenie miasta Myszków, jak i podmiot dzia?aj?cy poza miastem, który prowadzi dzia?alno?? na rzecz promocji i rozwoju miasta , a jego dzia?alno?? nie jest sprzeczna z jego interesem.
3. Rejestracja subdomeny internetowej zostanie przeprowadzona w oparciu o z?o?ony przez wnioskodawc? wniosek w formie pisemnej(za??cznik Nr 1), oraz po otrzymaniu dokonanej przez wnioskodawc? op?aty wg cennika (za??cznik Nr 2), o którym mowa w dalszej cz??ci regulaminu.
4. Z?o?enie przez Abonenta wniosku o rejestracj? subdomeny internetowej jest równoznaczne z przyj?ciem do wiadomo?ci tre?ci niniejszego regulaminu oraz uznaniem jego postanowie? za obowi?zuj?ce i wi???ce Abonenta w ca?o?ci.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie i cenniku, o których powiadomi wszystkich Abonentów poczt? elektroniczn? lub informacj? w serwisie „www.myszkow.pl”


§ 2 Prawa i obowi?zki
 1. Abonent jest zobowi?zany:
    1. do podania prawdziwych danych:
     1. nazwisko i imi? lub nazwa firmy,
     2. adres zameldowania na pobyt sta?y lub adres siedziby firmy,
     3. numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych,
     4. numer NIP,
     5. e-mail,
     6. numer telefonu umo?liwiaj?cy kontakt z abonentem,
     7. adres korespondencyjny,
    2. w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej poda? dodatkowo dane:
     1. numer identyfikacyjny REGON,
     2. adres siedziby prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej,
    3. wyrazi? zgod? na przetwarzanie danych przez us?ugodawc? w zwi?zku z rejestracja subdomeny internetowej
    4. w razie zmiany danych osobowych Abonenta dokona? ich aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zmiany

 1. Administrator zobowi?zany jest:

    1. do przeprowadzenia procesu rejestracji subdomeny internetowej na podstawie danych zawartych we wniosku o rejestracj?
    2. do przestrzegania poufno?ci danych Abonenta
    3. do odmowy rejestracji subdomeny lub przerwania procedury w przypadku, gdy:
     1. abonent poda? nieprawid?owe dane,
     2. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, ?e zamawiana nazwa subdomeny mo?e s?u?y? prowadzeniu nielegalnej dzia?alno?ci,
     3. zamawiana nazwa subdomeny nie spe?nia wymogów opisanych w § 4 (Administrator ocenia samodzielnie, czy nazwa subdomeny spe?nia wymogi podane w tym paragrafie.),
     4. nazwa subdomeny jest ju? zarejestrowana,
     5. abonent nie wype?ni? prawid?owo wniosku o rejestracj? subdomeny,
     6. wyst?pi? inne wa?ne powody,

§ 3 Odpowiedzialno??

1. Abonent korzystaj?cy z nazwy subdomeny ponosi ca?kowit? i wy??czn? odpowiedzialno?? za zgodne z prawem polskim, zagranicznym i mi?dzynarodowym korzystanie z zarejestrowanej nazwy subdomeny i jest odpowiedzialny za tre?ci i materia?y umieszczone w danej subdomenie. Oznacza to zwolnienie Administratora z odpowiedzialno?ci za szkody, mog?ce powsta? w zwi?zku z korzystaniem z subdomeny przez Abonenta lub osoby przy pomocy których wykorzystuje on swoje prawa i obowi?zki. Miasto w przypadku naruszenia powy?szego obowi?zku mo?e dochodzi? odszkodowania.
2. Za straty poniesione w zwi?zku z nieprzestrzeganiem regulaminu rejestracji subdomen internetowych przez Abonenta odpowiedzialno?? ponosi sam Abonent

§ 4 Nazwa subdomeny

Rejestrowana nazwa subdomeny musi spe?nia? nast?puj?ce warunki:
    1. zawiera? przynajmniej trzy znaki
    2. nie mo?e by? aliasem nazwy domeny g?ównej i nie mo?e by? kopi? oficjalnej strony miasta Myszków
    3. powinna odnosi? si? do nazwy firmy, g?ównej dzia?alno?ci, itp. Nie dopuszcza si? stosowania nazw pozbawionych okre?lonego znaczenia np. „zzz”
    4. nie dopuszcza si? stosowania nazw o charakterze wulgarnym lub s?u??cym obra?aniu, znies?awianiu lub pomawianiu osób, instytucji lub firm.

§ 5 Zawarcie umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwil? rejestracji nazwy subdomeny.
2. Umowa jest zawarta na czas okre?lony i wygasa w dniu up?ywu terminu wa?no?ci subdomeny. Umowa mo?e zosta? przed?u?ona na kolejny okres po z?o?eniu przez Abonenta wniosku o przed?u?enie u?ytkowania subdomeny (za??cznik Nr 6) w terminie 14 dni przed up?ywem ostatniej umowy.
3. Rejestracja nazwy subdomeny wymaga spe?nienia warunków regulaminu oraz dor?czenia wype?nionego Wniosku o rejestracj? i utrzymanie nazwy subdomeny.
4. Nazwa subdomeny zostanie zarejestrowana w terminie pi?ciu dni roboczych(nie licz?c sobót, niedziel i ?wiat) od daty pozytywnego rozpatrzenia pisemnego wniosku Abonenta i wniesienia op?aty abonamentowej (w wyznaczonym terminie).
5. Administrator mo?e si? zwróci? do wnioskodawcy o dor?czenie dodatkowych dokumentów dotycz?cych danych wskazanych w tre?ci Wniosku. Nie dor?czenie ??danych dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstaw? do odmowy rejestracji.
6. Termin pi?ciodniowy, o którym mowa w § 5 ust. 4, biegnie w takim przypadku od daty usuni?cia braków, o których mowa w §2 lub dor?czenia do Administratora Wniosku z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 5.
7. Za czynno?ci zwi?zane z rejestracj?, zmian? danych i utrzymywaniem subdomeny Abonent wnosi op?aty w kwocie zgodnej z aktualnym cennikiem(za??cznik Nr 2).§ 6 Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku przekazania Administratorowi kopii wniosku lub zg?oszenia wniosku o rozstrzygni?cie sporu dotycz?cego danej nazwy subdomeny, zmiana Abonenta tej nazwy subdomeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygni?cia sporu. Miasto jako w?a?ciciel domeny „myszkow.pl” decyduje, która strona ma wi?ksze prawo do nazwy subdomeny na podstawie argumentów przedstawianych przez obie strony. Je?eli Administrator nie b?dzie w stanie rozstrzygn?? sporu lub rozstrzygniecie to b?dzie kwestionowane przez jedn? lub ka?d? ze stron, obie strony mog? dochodzi? swych praw we w?a?ciwym s?dzie, lub na drodze ugody nie naruszaj?cej interesów administratora domeny.
2. Administrator mo?e rozpatrzy? spór na zgodny wniosek stron. Rozstrzygniecie sporu nast?pi w takim przypadku po wys?uchaniu stron, a w przypadkach szczególnie z?o?onych po przeprowadzeniu rozprawy w obecno?ci stron lub ich upe?nomocnionych przedstawicieli. W celu rozstrzygni?cia sporu Administrator mo?e powo?a? komisj?.
3. Je?eli Administrator nie b?dzie w stanie rozstrzygn?? sporu, strony nie wyst?pi? ze zgodnym wnioskiem lub jego rozstrzygni?cie b?dzie kwestionowane, strony mog? dochodzi? swych praw we w?a?ciwym s?dzie lub w drodze ugody nie naruszaj?cej interesów administratora domeny.
4. W wypadku niemo?no?ci rozstrzygni?cia sporu, o którym mowa w pkt. 3, Administrator zawiadomi strony nie pó?niej ni? w ci?gu 14 dni od daty wp?ywu wniosku.
5. Administrator wykona orzeczenie w?a?ciwego s?du rozstrzygaj?ce spór pomi?dzy Abonentem a osoba trzeci?, dotycz?ce nazwy subdomeny lub ugod? nie naruszaj?c? interesów administratora przez nich zawart?. W przypadku wydania przez s?d orzeczenia stwierdzaj?cego naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji nazwy domeny, Umowa wygasa z chwil? uprawomocnienia si? tego orzeczenia lub up?ywu terminu trwania umowy.
6. Po otrzymaniu ugody naruszaj?cej interesy administratora, Administrator zawiadomi strony w ci?gu 14 dni od daty otrzymania o ocenie ugody wnioskuj?c jej zmian?.
7. W przypadku sporu o nazw? subdomeny ?adna ze stron nie ma prawa domaga? si? odszkodowania lub innej formy zado??uczynienia od Administratora za przyznanie nazwy subdomeny przed wszcz?ciem sporu.

§ 7 Obowi?zywanie umowy
 1. Umow? zawiera si? na czas 12 miesi?cy licz?c od daty rejestracji subdomeny. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie sk?adane ze strony Abonenta ma charakter wniosku o wyrejestrowanie subdomeny (za??cznik Nr 5). Abonent ma prawo do wyrejestrowania nazwy subdomeny bez podania przyczyn.
 2. Ka?da ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy na koniec ka?dego miesi?ca kalendarzowego z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie zwi?zane ze z?amaniem zasad niniejszego Regulaminu mo?e zosta? dokonane wy??cznie w formie pisemnego o?wiadczenia o wypowiedzeniu dostarczanego listem poleconym.
 3. Podstaw? do rozwi?zania Umowy bez wypowiedzenia stanowi brak wniesienia op?aty rocznej w terminie okre?lonym na fakturze po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zap?aty. Ponowna rejestracja tej samej nazwy subdomeny b?dzie mo?liwa po uiszczeniu przez Abonenta op?aty zaleg?ej wraz z odsetkami oraz z?o?eniu nowego Wniosku, o ile w chwili rejestracji nazwa subdomeny b?dzie nadal dost?pna. Wyrejestrowanie nazwy subdomeny jest równoznaczne z rozwi?zaniem Umowy.
 4. Umowa mo?e by? ponadto rozwi?zana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do roszcze? finansowych ze strony Abonenta je?li:

    1. Abonent z?ama? postanowienia umowy, co jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem regulaminu,
    2. Abonent udost?pni? subdomen? osobom trzecim,
    3. wykorzystanie nazwy subdomeny szkodzi wizerunkowi i interesom miasta lub regionowi,
    4. pod nazw? subdomeny zosta?y umieszczone materia?y zabronione prawem oraz ?cigane na drodze post?powania karnego i niezgodne z Netykiet? (np. pornograficzne),
    5. z innych wa?nych powodów wykazanych w o?wiadczeniu Administratora o rozwi?zaniu umowy.

 1. W przypadku nazw subdomen ju? istniej?cych, a nie spe?niaj?cych warunków nowego regulaminu, Administrator ma prawo odmówi? przed?u?enia umowy na dalsze korzystanie z nazw, je?eli Abonent nie dostosuje si? w terminie 1-go miesi?ca do postanowie? regulaminu.
§ 8 Zmiany danych Abonenta lub delegacji nazwy subdomeny
 1. Administrator dokonuje zmiany delegacji nazwy subdomeny w terminie pi?ciu dni roboczych od daty dor?czenia prawid?owo wype?nionego i podpisanego wniosku o zmian? delegacji subdomeny, którego formularz stanowi za??cznik Nr 3 do regulaminu.
 2. Administrator dokonuje zmiany danych Abonenta subdomeny w terminie pi?ciu dni roboczych od daty dor?czenia prawid?owo wype?nionego i podpisanego wniosku o zmian? danych Abonenta, którego formularz stanowi za??cznik Nr 4 do regulaminu.
 3. Formularze u?ytkowe dost?pne s? w siedzibie Administratora lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej „www.myszkow.pl”.
 4. Zmiana delegacji nazwy subdomeny nie zostanie dokonana je?eli:
    1. formularz zostanie wype?niony nieprawid?owo
    2. podany ci?g znaków nie wskazuje na skonfigurowany serwer nazw
    3. podano niepe?ne lub nieprawdziwe dane

§ 9 Postanowienia ko?cowe
 1. Abonent jest zobowi?zany we wniosku o?wiadczy?, ?e podane w formularzach dane s? poprawne i prawdziwe oraz ?e zosta?y podane wed?ug jego najlepszej wiedzy. Abonent odpowiada za skutki z?o?enia nieprawdziwych o?wiadcze? lub nieinformowania Administratora o zmianie danych.
 2. W sprawach dotycz?cych rejestracji i utrzymywania nazw subdomen Administrator mo?e kontaktowa? si? korzystaj?c z adresów poczty elektronicznej podanych przez Wnioskodawc? lub Abonenta.
 3. W przypadku zmiany regulaminu lub wysoko?ci op?at Administrator kontaktowa? b?dzie si? droga pocztowa. Dopuszcza si? zawiadomienie Abonenta o powy?szych zmianach drog? elektroniczn?.
 4. Regulamin jest dost?pny w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej „www.myszkow.pl”.
 5. Zmiana regulaminu nast?puje w trybie w?a?ciwym dla jego ustalenia.

Prawa autorskie © myszkow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-02-06 (4547 odsłon)

[ Wróć ]


Powered by dsi.pl

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.09 sekund