Welcome to myszkow.pl!
     Reklama
drzwi Częstochowa Drzwi Częstochowa

Rejestracja subdomen
jak juz dziś mieć swoją własną subdomene myszkow.pl ? ? ?Chcesz  posiadać  własną  stronę  internetową,   prowadzisz     działalność  i  adres twojej strony Cię nie satysfakcjonuje bo     akurat ten właściwy był już zajęty. Chcesz utożsamiać siebie,     bądź  swoją  działalność  z  regionem  i  miastem  Myszków. Już  od  dziś   możesz  bezpłatnie   rejestrować   subdomeny w  domenie  myszkow.pl. 

  Dzięki takiej rejestracji możecie Państwo uatrakcyjnić swój adres internetowy, poprawić jego pozycję  w wyszukiwarkach, skojarzyć swoją działalność z regionem. Można oczywiście oprzeć swoją stronę internetową wyłącznie o subdomenę myszkow.pl. Rejestrując ją macie Państwo 100% pewność, iż pozostanie ona Państwa własnością a i konkurencyjność ceny w stosunku do domen funkcjonalnych i regionalnych jest dodatkowym atutem. Cena rejestracji i utrzymania subdomeny w ramach projektu do roku 2013 wynosi 0 zł.
Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z tego rozwiązania. Jest to jeden z pierwszych kroków jakie można zainicjować w drodze do rozpowszechnia Państwa działalności i usług, ułatwienia kontaktu i umożliwienia dotarcia do Państwa zainteresowanym osobą. Wraz z rejestracją subdomen rozpoczęto także rejestrację przekierowań z subdomen na Państwa witryny internetowe. Wszystkie niezbędne odpowiedzi mogą Państwo uzyskać kierując zapytania do nas korzystając z formularza w module Napisz do nas.
Przed rejestracją prosimy zapoznać sie z Regulaminem
Regulamin
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Administrator, przeprowadza w imieniu Abonenta proces rejestracji nazwy subdomeny lub zmiany danych Abonenta oraz zmiany delegacji subdomeny. Administrator utrzymuje zarejestrowaną nazwę subdomeny internetowej.
2. Abonent, w rozumieniu Regulaminu rejestracji i utrzymywania nazw subdomen internetowych (dalej „regulamin”) oznacza podmiot(wnioskodawcę), na rzecz którego ma być przeprowadzona procedura rejestracji subdomeny. Abonentem może zostać jedynie podmiot działający na terenie miasta Myszków, jak i podmiot działający poza miastem, który prowadzi działalność na rzecz promocji i rozwoju miasta , a jego działalność nie jest sprzeczna z jego interesem.
3. Rejestracja subdomeny internetowej zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony przez wnioskodawcę wniosek w formie pisemnej(załącznik Nr 1), oraz po otrzymaniu dokonanej przez wnioskodawcę opłaty wg cennika (załącznik Nr 2), o którym mowa w dalszej części regulaminu.
4. Złożenie przez Abonenta wniosku o rejestrację subdomeny internetowej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści niniejszego regulaminu oraz uznaniem jego postanowień za obowiązujące i wiążące Abonenta w całości.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie i cenniku, o których powiadomi wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną lub informacją w serwisie „www.myszkow.pl”


§ 2 Prawa i obowiązki
 1. Abonent jest zobowiązany:
    1. do podania prawdziwych danych:
     1. nazwisko i imię lub nazwa firmy,
     2. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby firmy,
     3. numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych,
     4. numer NIP,
     5. e-mail,
     6. numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem,
     7. adres korespondencyjny,
    2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podać dodatkowo dane:
     1. numer identyfikacyjny REGON,
     2. adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej,
    3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez usługodawcę w związku z rejestracja subdomeny internetowej
    4. w razie zmiany danych osobowych Abonenta dokonać ich aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zmiany

 1. Administrator zobowiązany jest:

    1. do przeprowadzenia procesu rejestracji subdomeny internetowej na podstawie danych zawartych we wniosku o rejestrację
    2. do przestrzegania poufności danych Abonenta
    3. do odmowy rejestracji subdomeny lub przerwania procedury w przypadku, gdy:
     1. abonent podał nieprawidłowe dane,
     2. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zamawiana nazwa subdomeny może służyć prowadzeniu nielegalnej działalności,
     3. zamawiana nazwa subdomeny nie spełnia wymogów opisanych w § 4 (Administrator ocenia samodzielnie, czy nazwa subdomeny spełnia wymogi podane w tym paragrafie.),
     4. nazwa subdomeny jest już zarejestrowana,
     5. abonent nie wypełnił prawidłowo wniosku o rejestrację subdomeny,
     6. wystąpią inne ważne powody,

§ 3 Odpowiedzialność

1. Abonent korzystający z nazwy subdomeny ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem polskim, zagranicznym i międzynarodowym korzystanie z zarejestrowanej nazwy subdomeny i jest odpowiedzialny za treści i materiały umieszczone w danej subdomenie. Oznacza to zwolnienie Administratora z odpowiedzialności za szkody, mogące powstać w związku z korzystaniem z subdomeny przez Abonenta lub osoby przy pomocy których wykorzystuje on swoje prawa i obowiązki. Miasto w przypadku naruszenia powyższego obowiązku może dochodzić odszkodowania.
2. Za straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu rejestracji subdomen internetowych przez Abonenta odpowiedzialność ponosi sam Abonent

§ 4 Nazwa subdomeny

Rejestrowana nazwa subdomeny musi spełniać następujące warunki:
    1. zawierać przynajmniej trzy znaki
    2. nie może być aliasem nazwy domeny głównej i nie może być kopią oficjalnej strony miasta Myszków
    3. powinna odnosić się do nazwy firmy, głównej działalności, itp. Nie dopuszcza się stosowania nazw pozbawionych określonego znaczenia np. „zzz”
    4. nie dopuszcza się stosowania nazw o charakterze wulgarnym lub służącym obrażaniu, zniesławianiu lub pomawianiu osób, instytucji lub firm.

§ 5 Zawarcie umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji nazwy subdomeny.
2. Umowa jest zawarta na czas określony i wygasa w dniu upływu terminu ważności subdomeny. Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres po złożeniu przez Abonenta wniosku o przedłużenie użytkowania subdomeny (załącznik Nr 6) w terminie 14 dni przed upływem ostatniej umowy.
3. Rejestracja nazwy subdomeny wymaga spełnienia warunków regulaminu oraz doręczenia wypełnionego Wniosku o rejestrację i utrzymanie nazwy subdomeny.
4. Nazwa subdomeny zostanie zarejestrowana w terminie pięciu dni roboczych(nie licząc sobót, niedziel i świat) od daty pozytywnego rozpatrzenia pisemnego wniosku Abonenta i wniesienia opłaty abonamentowej (w wyznaczonym terminie).
5. Administrator może się zwrócić do wnioskodawcy o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Wniosku. Nie doręczenie żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.
6. Termin pięciodniowy, o którym mowa w § 5 ust. 4, biegnie w takim przypadku od daty usunięcia braków, o których mowa w §2 lub doręczenia do Administratora Wniosku z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 5.
7. Za czynności związane z rejestracją, zmianą danych i utrzymywaniem subdomeny Abonent wnosi opłaty w kwocie zgodnej z aktualnym cennikiem(załącznik Nr 2).§ 6 Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku przekazania Administratorowi kopii wniosku lub zgłoszenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego danej nazwy subdomeny, zmiana Abonenta tej nazwy subdomeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu. Miasto jako właściciel domeny „myszkow.pl” decyduje, która strona ma większe prawo do nazwy subdomeny na podstawie argumentów przedstawianych przez obie strony. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu lub rozstrzygniecie to będzie kwestionowane przez jedną lub każdą ze stron, obie strony mogą dochodzić swych praw we właściwym sądzie, lub na drodze ugody nie naruszającej interesów administratora domeny.
2. Administrator może rozpatrzyć spór na zgodny wniosek stron. Rozstrzygniecie sporu nastąpi w takim przypadku po wysłuchaniu stron, a w przypadkach szczególnie złożonych po przeprowadzeniu rozprawy w obecności stron lub ich upełnomocnionych przedstawicieli. W celu rozstrzygnięcia sporu Administrator może powołać komisję.
3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu, strony nie wystąpią ze zgodnym wnioskiem lub jego rozstrzygnięcie będzie kwestionowane, strony mogą dochodzić swych praw we właściwym sądzie lub w drodze ugody nie naruszającej interesów administratora domeny.
4. W wypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w pkt. 3, Administrator zawiadomi strony nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.
5. Administrator wykona orzeczenie właściwego sądu rozstrzygające spór pomiędzy Abonentem a osoba trzecią, dotyczące nazwy subdomeny lub ugodę nie naruszającą interesów administratora przez nich zawartą. W przypadku wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej w wyniku rejestracji nazwy domeny, Umowa wygasa z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia lub upływu terminu trwania umowy.
6. Po otrzymaniu ugody naruszającej interesy administratora, Administrator zawiadomi strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania o ocenie ugody wnioskując jej zmianę.
7. W przypadku sporu o nazwę subdomeny żadna ze stron nie ma prawa domagać się odszkodowania lub innej formy zadośćuczynienia od Administratora za przyznanie nazwy subdomeny przed wszczęciem sporu.

§ 7 Obowiązywanie umowy
 1. Umowę zawiera się na czas 12 miesięcy licząc od daty rejestracji subdomeny. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie składane ze strony Abonenta ma charakter wniosku o wyrejestrowanie subdomeny (załącznik Nr 5). Abonent ma prawo do wyrejestrowania nazwy subdomeny bez podania przyczyn.
 2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie związane ze złamaniem zasad niniejszego Regulaminu może zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu dostarczanego listem poleconym.
 3. Podstawę do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia stanowi brak wniesienia opłaty rocznej w terminie określonym na fakturze po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty. Ponowna rejestracja tej samej nazwy subdomeny będzie możliwa po uiszczeniu przez Abonenta opłaty zaległej wraz z odsetkami oraz złożeniu nowego Wniosku, o ile w chwili rejestracji nazwa subdomeny będzie nadal dostępna. Wyrejestrowanie nazwy subdomeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 4. Umowa może być ponadto rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do roszczeń finansowych ze strony Abonenta jeśli:

    1. Abonent złamał postanowienia umowy, co jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem regulaminu,
    2. Abonent udostępnił subdomenę osobom trzecim,
    3. wykorzystanie nazwy subdomeny szkodzi wizerunkowi i interesom miasta lub regionowi,
    4. pod nazwą subdomeny zostały umieszczone materiały zabronione prawem oraz ścigane na drodze postępowania karnego i niezgodne z Netykietą (np. pornograficzne),
    5. z innych ważnych powodów wykazanych w oświadczeniu Administratora o rozwiązaniu umowy.

 1. W przypadku nazw subdomen już istniejących, a nie spełniających warunków nowego regulaminu, Administrator ma prawo odmówić przedłużenia umowy na dalsze korzystanie z nazw, jeżeli Abonent nie dostosuje się w terminie 1-go miesiąca do postanowień regulaminu.
§ 8 Zmiany danych Abonenta lub delegacji nazwy subdomeny
 1. Administrator dokonuje zmiany delegacji nazwy subdomeny w terminie pięciu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę delegacji subdomeny, którego formularz stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu.
 2. Administrator dokonuje zmiany danych Abonenta subdomeny w terminie pięciu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę danych Abonenta, którego formularz stanowi załącznik Nr 4 do regulaminu.
 3. Formularze użytkowe dostępne są w siedzibie Administratora lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej „www.myszkow.pl”.
 4. Zmiana delegacji nazwy subdomeny nie zostanie dokonana jeżeli:
    1. formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo
    2. podany ciąg znaków nie wskazuje na skonfigurowany serwer nazw
    3. podano niepełne lub nieprawdziwe dane

§ 9 Postanowienia końcowe
 1. Abonent jest zobowiązany we wniosku oświadczyć, że podane w formularzach dane są poprawne i prawdziwe oraz że zostały podane według jego najlepszej wiedzy. Abonent odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub nieinformowania Administratora o zmianie danych.
 2. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania nazw subdomen Administrator może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Wnioskodawcę lub Abonenta.
 3. W przypadku zmiany regulaminu lub wysokości opłat Administrator kontaktować będzie się droga pocztowa. Dopuszcza się zawiadomienie Abonenta o powyższych zmianach drogą elektroniczną.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej „www.myszkow.pl”.
 5. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Prawa autorskie © myszkow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-02-06 (4140 odsłon)

[ Wróć ]


Powered by dsi.pl

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.17 sekund